Wat is Kleinschalig genormaliseerd wonen?

In 2015 startte De Lisdodde met het project Kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie. Kleinschalig genormaliseerd wonen heeft als doel om onze bewoners met dementie in een huiselijke, vertrouwde en herkenbare omgeving te laten wonen. Ze behouden er maximaal de regie over hun eigen leven. Als specifieke zorgaspecten worden zes kernelementen benoemd: normalisatie, zorg op maat, kwaliteit van leven, kwaliteit van de relaties, schipperen tussen autonomie en geborgenheid en kleinschaligheid.

 • De normalisatie vertaalt zich naar de huiselijkheid, gezelligheid, indeling en behoud van autonomie. We willen bewoners laten wonen zoals ze het al gewoon waren. We recreëren de rustige, vertrouwde en huiselijke sfeer waarin de bewoner zich geborgen voelt. Een sfeer waarin er aandacht is voor de ‘gewone ‘dingen van het leven. We zetten in op activiteiten van het leven zoals ze die kennen om  bewoners te blijven prikkelen. 
 • De zorg op maat wordt in praktijk gebracht door personeel in vaste groepen te laten samenwerken. Zo leren bewoners, mantelzorgers en zorgverstrekkers elkaar beter kennen en kan er nog beter ingespeeld worden op specifieke noden. Ook kiezen we voor vaste begeleiders die oog hebben voor de intensieve zorg- begeleidingsbehoefte van de bewoner met dementie. De begeleider is geduldig en neemt de zorg over naargelang de behoefte.
 • Kwaliteit van leven dragen we natuurlijk altijd hoog in het vaandel, maar wordt concreter gemaakt door onder andere individuele activiteiten met bewoners te beleven als zinvolle dagbesteding en dit door elk personeelslid.
 • De relaties onderling en met personeel zijn intenser en kwaliteitsvoller in kleinere groepen, waar niet te veel nieuwe gezichten komen. Dit situeert zich evengoed op vlak van familie en bezoek!
 • Het schipperen tussen autonomie en geborgenheid stemmen we af op de noden van elke bewoner. Wie bijvoorbeeld zijn boterhammen niet zelf kan smeren, helpen we natuurlijk. Maar wat een bewoner zelf kan, willen we ook zo behouden.
 • De kleinschaligheid vind je tot slot onder andere in activiteiten (kleinere groepen), architectuur en inzet van vaster personeel. Samen leven in een kleine gemeenschap maakt een persoonlijkere aanpak mogelijk. Zo een leefomgeving laat ons gerichter inspelen op de behoeften en mogelijkheden van de unieke bewoner.

Visie

Ons vertrekpunt is de mens achter dementie. Elke bewoner heeft een eigen levensverhaal, ritme, mogelijkheden, behoeften en wensen. Dit integreren we in een warme thuis waar de bewoner keuzevrijheid geniet in zijn dagindeling en dag- invulling. Met respect en begrip voor ieders eigenheid zetten we de levenskwaliteit centraal. We stimuleren de autonomie van de bewoner waar mogelijk en verzekeren geborgenheid en veiligheid waar nodig. Ons doel: Binnen een veilige woonomgeving een open huis creëren waar mantelzorgers, familie en vrienden betrokken worden bij het “samen leven”.

Ervaringen met kleinschalig genormaliseerd wonen: zorgkundigen Glenda en Daniella, Yildiz en Elise delen hun ervaringen.

Wat is de meerwaarde als  zorgkundige?

"Als medewerkers waren we in het begin wat argwanend. Maar nu we al een serieus traject hebben afgelegd, zien we ook de meerwaarde van KGW voor onszelf. We kunnen ons werk zelf organiseren en hebben meer vrijheid. Handig is dat we nu geen groep van 42 bewoners goed moeten kennen, wel 10 à11 bewoners. Ook de band met de familie is groter geworden en hierdoor leren we onze bewoners nog beter kennen. De sfeer is huiselijker. Een kleinere groep geeft minder stress en we hebben een betere kennis van de toestand van de bewoner."

Wat is de meerwaarde voor de bewoners?

"Door meer individuele benadering en meer begeleiding zien we de bewoners terug openbloeien. We zetten vooral in op sfeer en gezelligheid hierdoor voelen bewoners zich meer vertrouwd. Ze herkennen de vaste medewerkers en weten zich beschermd door de omgeving. Door het bieden van een vaste structuur geeft dit voor de bewoner met dementie  houvast. Door de individuele aanpak kunnen we ingaan op de leefwereld van de bewoner. Er is meer rust op de afdeling en de bewoner is actiever."

Wat is de meerwaarde voor de organisatie?

"Met alle personeelsleden voelen we ons door het KGW meer betrokken, we zijn meer gemotiveerd en gedreven om steeds te verbeteren en wee zoeken steeds naar nieuwe,  projectjes binnen de huisjes. Door het KGW krijgt de familie van de bewoner een centrale plaats en lijkt het wonen meer op een echte thuissituatie."

 • De familie kiest bij een verhuis naar een woonzorgcentrum bewuster, ze kiezen voor een project KGW.
 • De familie uit minder klachten.
 • Bij de problemen met bewoners weet de organisatie nu beter wie van de familie ze kunnen aanspreken.
 • De medewerkers zijn minder gestresseerd.
 • Er wordt meer animatie aangeboden.
 • Er is een betere relatie tussen de familie en de medewerkers.

Innovatieve projecten in kleinschalig genormaliseerd wonen

We blijven niet stilstaan. Wanneer het mogelijk is, organiseren we projecten in het woonzorgcentrum om het wonen en leven voor de bewoners nog te verbeteren. 

Hierna volgen enkele projecten die de afgelopen jaren werden gerealiseerd:

Studenten ergotherapie van de hogeschool Odisee in Brussel onderzochten de visuele en auditieve beperkingen bij personen met dementie en gingen na hoe we hier beter mee kunnen omgaan.

 • Ann-Sophie Cobbaert gaf drie bewoners een eigen voordeur: Lees meer
 • Liselot van Havere ging na welke ergotherapeutische hulp zinvol is bij personen met dementie met auditieve beperkingen: Lees meer